KFS

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Jaki jest poziom dofinansowania?

a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł na jednego uczestnika

b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak 5.000,00 zł na jednego uczestnika. Pozostałe koszty kształcenia ustawicznego   ponosi pracodawca

W 2019 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Dlaczego ROJAM?

  • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
  • posiadamy akredytację POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
  • posiadamy akredytację IRATA
  • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
  • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl