ELEKTROENERGETYCZNE GRUPY 1 (SEP) DOZÓR

Kurs skierowany do osób które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 1. dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym powyżej lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Ważność certyfikatu 5 lat.

Urządzenia Grupy 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczna siec trakcyjna,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

Program szkolenia na stanowiskach dozoru:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych

Czas trwania: 1 dzień
Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie wiedzy określonej programem szkolenia potwierdzone dokumentami:
 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 5. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją
  urządzeń, instalacji i sieci;
 6. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi
  na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz
  z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją
  urządzeń, instalacji i sieci;
 7. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające
  nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 8. zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej
  lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające
  doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac
  eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 

 

 

 

Najbliższe terminy:

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj