Uprawnienia elektroenergetyczne grupy 1 (SEP) EKSPLOATACJA i DOZÓR

Uprawnienia elektroenergetyczne grupy 1 (SEP) EKSPLOATACJA i DOZÓR

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

 

Czas trwania

1 dzień z egzaminem

Zakres szkolenia

na stanowiskach eksploatacji i dozoru:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno- -pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymaga bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postpowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

f) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

g) przepisów i zasad postpowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

h) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

i) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

j) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

k) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

l) zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

m) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Certyfikat

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

Wymagania

- ukończone 18 lat

- wskazane wykształcenie kierunkowe lub pokrewne i/lub doświadczenie zawodowe

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Cele i tematyka szkolenia

Uzyskanie uprawnień grupy 1. Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające , przetwarzające i zużywające energie elektryczną:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej napięcia znamionowego

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV

4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW

5. urządzenia elektrotermiczne

7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

8. elektryczna siec trakcyjna

9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10. aparatura kontrolno- pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Uwagi/rekomendacje

Uprawnienia są ważne prze 5 lat

Opłata egzaminacyjna stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji). W 2021r. opłata za każdy egzamin wynosi: 280,00 zł.

 

Pakiet VIP dotyczy rozszeżenia uprawnień o zakres aparatury kontrolno pomiarowej

 

Tu możesz zapisać się na szkolenie:

https://rojam.eu/szkolenia/harmonogram,5,pl.html

 


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl