KFS

Gdański Urząd Pracy planuje nabór wniosków ze środków rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ujętego w „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2021 r." na  15.09.2021 r. - 17.09.2021 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przyjmuje wnioski w dniach 10-11 luty 2020.

 

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Jaki jest poziom dofinansowania?

a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia*,

b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia*

* jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku:

 1. Priorytety tzw. ,,puli Ministra":

  1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność,

  2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby,

  3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

  4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

  5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

  6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych,

  7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,

  8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 •  Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS):

  1) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,

  2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

  3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

  4) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

  5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

  6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

Dlaczego ROJAM?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
 • posiadamy akredytację POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 • posiadamy akredytację IRATA
 • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl