KFS

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać?

 

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

 • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
 • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

Jaki jest poziom dofinansowania?

a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia*,

b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia*

* jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku:

 1. Priorytety tzw. ,,puli Ministra":

  1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

 •  Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS):

  1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 

W jaki sposób ubiegać się o środki z KFS?

 • Pracodawca, który jest zainteresowany uzyskaniem wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 • Wniosek może być złożony wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków w określonym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru (warto śledzić strony internetowe PUP).
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, odpowiedni powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 • Pracodawca zawiera również umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach funduszy z KFS, gdzie zawarte zostają prawa i obowiązki stron.
 • Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. Pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

 

Dlaczego ROJAM?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
 • posiadamy akredytację POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 • posiadamy akredytację IRATA, GWO
 • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl