KFS

Gdański Urząd Pracy przyjmuje wnioski w dniach 03-06 luty 2020. Kolejny nabór przewidziany jest w terminie 27-30 kwietnia 2020.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przyjmuje wnioski w dniach 10-11 luty 2020.

 

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Jaki jest poziom dofinansowania?

a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia*,

b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia*

* jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku:

 • Priorytety tzw. ,,puli Ministra":
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 •  Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS):
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie  przez  co  najmniej  15  lat  prac  w  szczególnych   warunkach  lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób  zatrudnionych  u  pracodawców,  którzy w latach 2017-2019 me korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dlaczego ROJAM?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
 • posiadamy akredytację POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 • posiadamy akredytację IRATA
 • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl