POŻYCZKI NA SZKOLENIA 0%

Pożyczki są udzielane z funduszy przekazanych przez BGK, pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w ramach projektu „Postaw na rozwój – europejskie pożyczki na kształcenie”.

 • Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
 • Oprocentowanie: 0% w całym okresie spłaty
 • Cel finansowania: Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie kształcenia, w szczególności w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz innych form kształcenia oferowanych przez krajowe i zagraniczne podmioty.
 • Grupa docelowa: Pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Polski, niezależnie od miejsca pochodzenia, płci oraz statusu na rynku pracy.
 • Umorzenia kapitału pożyczki: Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie przewidziane zostały umorzenia części kapitału pożyczki pozostającego do spłaty w łącznej wysokości do 35% wartości pożyczki:
  • 10% kapitału pożyczki za ukończenie kształcenia/szkolenia finansowanego pożyczką, tj. gdy Pożyczkobiorca ukończy formę kształcenia z wynikiem pozytywnym, co potwierdzi odpowiednimi dokumentami wymaganymi (dyplom, świadectwo, zaświadczenie, certyfikat, protokół z przeprowadzonego egzaminu, uprawnienie lub inny dokument tożsamy)
  • 10% kapitału pożyczki za finansowanie form kształcenia w obszarach:
   • zielonej gospodarki,
   • cyfrowej gospodarki,
   • srebrnej gospodarki,
   • dostępności i uniwersalnego projektowania;
  • 15% kapitału pożyczki w przypadku trudnej sytuacji materialnej Pożyczkobiorcy; przy czym trudna sytuacja oceniana jest na podstawie wartości przychodów za poprzedni rok podatkowy na podstawie zeznania rocznego PIT, które są niższe od 12-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanej corocznie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Ograniczenia w finansowaniu:
  • Pożyczka może finansować wszelkie formy kształcenia, rozwoju umiejętności, podnoszenia kompetencji i nabywania kwalifikacji oraz wiedzy, za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
  • Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł publicznych (zarówno krajowych jak i unijnych).
  • Pożyczka nie może być udzielona na refinansowanie kształcenia już zrealizowanego.
  • Pożyczka może zostać przeznaczona na rozpoczęte formy kształcenia, o ile nie zostały one opłacone lub na nieopłaconą część realizowanej formy kształcenia (np. kolejny semestr kształcenia, etap szkolenia).
  • Nie podlegają finansowaniu z Jednostkowej Pożyczki inne koszty leżące po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. opłata rejestrowa, wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych.
 • Informacje dodatkowe:
  • Brak innych opłat i prowizji
  • W ramach pożyczki na kształcenie możliwe jest ujęcie kosztów związanych z Mechanizmem Racjonalnych Usprawnień (MRU), który oznacza możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, jako Ostatecznego Odbiorcy wsparcia. Maksymalna wysokość kosztów związanych z MRU wynosi 15 000,00 zł, jednak nie więcej niż wartość Pożyczki na kształcenie, w ramach której finansowany jest cel szkoleniowy.
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. W uzasadnionych przypadkach PFP może wymagać dodatkowego zabezpieczenia.

więcej na: Opis projektu – Polska Fundacja Przedsiębiorczości (pfp.com.pl)

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj